NEW YORK SUN

NEW YORK SUN

Photographer - Harshvardhan Shah 

Styled by Kanika Karvinkop 

Models - Taj Cutting and Alvina Bokhari 

 

Back to blog